top of page

GOLDEN VISA: Προϋποθέσεις Επένδυσης σε Ακίνητα - Τροποποίηση Νομοθεσίας (Νόμος 5007/23-12-2022)

EN version | RU version

Tο πρόγραμμα «GOLDEN VISA», εφαρμόζεται επιτυχώς στη Ελλάδα από το 2013 για αγοραστές ή ενοικιαστές ακίνητης περιουσίας, παρέχοντάς τους την δυνατότατη αφενός της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα, αφετέρου της ελεύθερης πρόσβασης και κυκλοφορίας σε όλες τις χώρες της Σύμβασης Schengen.

Η δικηγορική εταιρεία STAMOS & ASSOCIATES Law Firm, στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης ξένων αγοραστών, έχει δημιουργήσει την υπηρεσία έκδοσης (πενταετούς) 5ετούς άδειας παραμονής (GOLDEN VISA) για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει εκ μέρους των επενδυτών, την πλήρη εκπροσώπησή τους σε όλες τις Ελληνικές και ξένες υπηρεσίες δημοσίου, συλλέγοντας και καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, υποβάλλοντας τις αιτήσεις και παραδίδοντας την άδεια έτοιμη στον ενδιαφερόμενο. Έτσι, οι διαδικασίες απλοποιούνται και επιταχύνονται, απαλλάσσοντας τον πελάτη από περιττό κόπο και ταλαιπωρία.

Photo Credits: istock.com

Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές που επέφερε ο Νόμος 5007/23-12-2022:

1. Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:


α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.


β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην υπο παρ. 2, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην υπο παρ. 2.


γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην υποπαρ. 2, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.

δ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α’ 167), αξίας τουλάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην υπο παρ. 2.


ε) Είναι ενήλικος και απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην υποπαρ. 2.


2. α) Για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος, καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Στην περίπτωση της επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας στις περιοχές του πρώτου εδαφίου, αυτή πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο. Στην περίπτωση επένδυσης μέσω αγοράς σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του ποσοστού συγκυριότητας καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και η επένδυση πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο.


β) Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Στην περίπτωση της επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας στις περιοχές του πρώτου εδαφίου, αυτή πραγματοποιείται σε ένα ή περισσότερα ακίνητα.


3. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος, όπως προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης και, σε περίπτωση που τελούν υπό αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, από τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, που καθορίζονται σύμφωνα με την υποπαρ. 2, πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.


Η STAMOS & ASSOCIATES Law Firm, κρατώντας σταθερές τις αξίες της νομικής επιστήμης, παρέχει έγκυρες νομικές συμβουλές σχετικά με τα απαραίτητα βήματα για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και την απόκτηση Άδειας Διαμονής Επενδυτών (“Golden Visa”).

Ως εξειδικευμένη Δικηγόρος στο Μεταναστευτικό Δίκαιο και Δίκαιο Ακινήτων, η κα Άννα Ιγνατένκο και στελέχη της Νομικής μας ομάδας, θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά του ακινήτου και την έκδοση της μόνιμης άδειας διαμονής - Golden Visa.


Anna S. Ignatenko - Attorney at Law | Head of Legal Dept.

227 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page